Francisco Pérez

XVII & XVIII Century hand crafted trumpets

Custom Hand-Crafted piston and rotary trumpets

 

F.A.Q.

-What is a "NATURAL TRUMPET" ?

-When was the Natural Trumpet invented or used?

-All "Historical informed" ensembles play on these instruments?

-Why?

-What about "Vent-holes"? Are those instruments authentic?

-Which is your philosophy about the Natural Trumpet?

 

-What is a "NATURAL TRUMPET" ? 

A NATURAL TRUMPET is, basically, a long tube, usually folded twice, on which different notes are produced using only the lips and breath control of the player.

BACK

 

-When was the Natural Trumpet invented or used?

This type of instrument was used from about Middle Ages to about 1840 (after Beethoven), but there are some earlier examples, as the trumpets that were found in Tutankahmon's grave.

BACK

 

-All "Historical informed" ensembles play on these instruments?

Most modern performances and recordings of natural trumpet music are actually played on instruments which do not really resemble originals from this era.

BACK

 

-Why?

The notes are very close together -F/F# and A-, so it's easy to hit a neighboring note instead of the intended one. Most "professional" players of the instrument find it so difficult to play to today's standards, because the "tempered tuning system" wich is used today.

BACK

 

-What about "Vent-holes"?

Most makers of reproductions have compromised the historical integrity by using industrial pieces and vent holes. At the beginning one hole was drilled to correct the F and A After, additional holes were introduced, and natural trumpet was converted in a kind of "brass flute with trumpet mouthpiece". Vent holes can "improve" the intonation, talking in "tempered" system, but the original trumpet's sound suffers and can not be recognized by they who wrotte the most glorious pages for this instrument. Nobody can describe this kind of instrument as authentic, as were invented in the middle of the XXth Century.

BACK

 

 -Which is your philosophy about the Natural Trumpet? 

Music should be played with instruments made with techniques as close as possible to those used when the music was composed. This is the only way we have to hear what Monteverdi or Bach composed. That's the reason I don't make trumpets with holes or modern techniques: ONLY AUTHENTIC REPLICAS!

 BACK

 

© Francisco Pérez, MMIV

www.Baroque-Trumpets.com

 

 


Francisco Pérez

Trompetes del segles XVII i XVIII:

 

 

La TROMPETA NATURAL es, bàsicament, un tub llarg que usualment te dues coltzes semi circulars, a la qual les notes s'obtenen mitjant l'ús dels llavis i, sobre tot, el control de l'aire.

 Aquest tipus de instrument fou utilitzat des-de l'Edat Mitjana fins aproximadament el 1.840 (el darrer Beethoven).

Moltes dels moderns enregistraments i interpretacions de música per a trompeta natural son actualment executades amb instruments que no hi son reproduccions fidèls d'aquestos. Com les notes s'hi troben molt prop unes d'altres, especialment el Fa i Fa# i el La, es fàcil  tocar la nota veïna per la correcta, sobretot els trompetistes menys experimentats. Des-de que els trompetistes moderns han trobat mitjans que hi faciliten l'execució amb els estàndards de qualitat i afinació moderns (recordem que el sistema temperat no fou utilitzat fins al final del segle XVIII), molts dels fabricants han compromès la fidelitat històrica dels instruments, utilitzant tubs i campanes industrials, tudels amb progresions internes (fins i tot boquilles modernes), i el pitjor de tot: forats.

Al principi feren un forat per a facilitar el Fa (i Fa#) i el La. Més tard  però, varen ser introduïts més forats per augmentar la seguritat dels executants. Al temps que aquestos sistemes milloren lleugerament l'entonació -temperada- i seguretat dels trompetistes, el sò de la trompeta canvia (els armònics son alterats) i açò constitueix un "petit fraud" al descriure aquestos instruments com a reproduccions fidedignes dels originals. Trobe que aquesta música deuria ser tocada amb instruments els més paregut possible als utilitzats a l'època en que la música va ser composada. Aquest es el motiu per el que no faig trompetes amb forats ni tècniques modernes: NOMÉS ORIGINALS!

 

© Francisco Pérez, MMIV

www.Baroque-Trumpets.com

 

 

 


Francisco Pérez

Trompetas de los siglos XVII y XVIII:

 

La TROMPETA NATURAL es, básicamente, un tubo largo con dos curvas, en la que los diferentes sonidos se obtienen mediante el uso de los labios y, sobre todo, el control del aire.

Este tipo de instrumentos fue utilizado desde la Edad Media hasta, aproximadamente, 1.840 (el último Beethoven).

Muchas de las interpretaciones y grabaciones modernas de música para trompeta natural son actualmente ejecutadas con instrumentos que no son fieles reproducciones de las mismas. Las notas se encuentran bastante cerca unas de otras, especialmente el Fa y Fa# y el La, lo que hace que se fácil errar la nota y tocar la nota vecina, sobre todo en los trompetistas menos experimentados. Los trompetistas modernos han encontrado medios que facilitan la ejecución de estos instrumentos conforme a los estándares de calidad y afinación modernos (recordemos que el sistema temperado no cobró vigencia hasta el final del siglo XVIII), lo que ha hecho que muchos fabricantes hayan comprometido la fidelidad histórica de los mismos, utilizando campanas y tubos hechos industrialmente, tudeles progresivos, boquillas modernas y, lo peor: agujeros.

Al principio hicieron un agujero para facilitar el Fa (y Fa #) y el La. Más tarde se hicieron más agujeros para aumentar la seguridad de los intérpretes. A la vez que estos sistemas mejoran ligeramente la afinación -temperada- y seguridad de los trompetistas, cambian por completo el sonido del instrumento (los armónicos son alterados) y esto constituye un pequeño fraude al describir estos instrumentos como reproducciones fidedignas de los originales. Creo sinceramente que la música debería ser interpretada con los instrumentos más cercanos posible a los de la época en que se compuso. Este es el motivo por el que no fabrico trompetas con agujeros ni técnicas modernas: ¡SOLO ORIGINALES!

 

© Francisco Pérez, MMIV

www.Baroque-Trumpets.com

 

 

 

 

 

Francisco Pérez

Trompettes des siècles XVII et XVIII:

 

La TROMPETTE NATURELLE est, en termes simples, un long tube pourvu de deux courbes, avec laquelle les différents sons sont obtenus moyennant l’utilisation des lèvres, et surtout, le contrôle de l’air.

Ce type d’instruments ont été utilisés depuis le moyen âge jusqu’à, approximativement, 1.840 ( Beethoven fut le dernier).

Maintes des interprétations et des enregistrements modernes de la musique pour trompette naturelle sont exécutés avec des instruments qui ne sont pas de fidèles reproductions des dites. Les notes se trouvent assez rapprochées les unes des autres, tout particulièrement le Fa et Fa# ainsi que le La, ce qui fait qu’il soit plus facile de manquer la note et de jouer la note voisine, surtout pour les trompettistes les moins expérimentés. Los trompettistes modernes ont trouvé des moyens qui rendent plus facile l’exécution de ces instruments de façon conforme aux standards de qualité et d’accordement modernes (rappelons que le système tempéré n’est entré en vigueur que jusqu’à la fin du XVIII siècle ), ce qui a fait que de nombreux fabriquants aient compromis la fidélité historique des dits, faisant servir des cloches et des tubes fabriqués de façon industrielle, des anches progressives, des embouchures modernes, et, le pire : des trous.

Tout d’abord ils ont fait un trou pour faciliter le Fa (et le Fa #) ainsi que le La. Plus tard ils ont fait davantage de trous pour augmenter l’assurance des interprètes. En même temps que ces systèmes améliorent légèrement l’accordement – tempéré – et l’assurance des trompettistes, ils transforment de façon complète le son de l’instrument (les harmoniques sont altérés) et ceci constitue une petite fraude en décrivant ces instruments comme des reproductions fidèles des originaux. Je crois sincèrement que la musique devrait être interprétée avec des instruments les plus proches que possible à ceux de l’époque où elle a été composée. C’est pour cette raison que je ne fabrique pas des trompettes avec des trous ni avec des techniques modernes : SEULEMENT DES ORIGINAUX!

© Francisco Pérez, MMIV

www.Baroque-Trumpets.com